Disclaimer


Bert Leene is de uitgever van de website, www.bertweethet.nl (servicepagina)

Ondanks de constante zorg en aandacht die de uitgever aan de samenstelling van deze servicepagina besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze servicepagina en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De uitgever van deze servicepagina aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De uitgever van deze servicepagina aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.

Bezoek aan de servicepagina, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Iedereen die gebruik maakt van de zoekinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat de uitgever geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.

Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door de uitgever geanalyseerd. De uitgever geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaardt voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

Sinds november 2011 staan er gesponsorde links op deze site. Dit was noodzakelijk om de kosten te dekken die voortkomen uit het hosten en onderhouden van deze website.

Onjuistheden en/of onvolkomenheden kunt u e-mailen naar de uitgever,
Bert Leene  ( )